Balansräkning – Helår

MSEK 2020 2019 2018 2017 2016
TILLGÅNGAR          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella tillgångar 364,0 391,7 206,8 211,5 211,9
Materiella anläggningstillgångar 135,3 128,4 131,8 152,5 157,5
Nyttjanderättstillgångar 47,8 46,9
Finansiella anläggningstillgångar 4,5 3,4 3,8 4,1 4,4
Uppskjutna skattefordringar 26,7 27,6 25,1 23,7 18,6
Summa anläggningstillgångar 578,3 598,0 367,4 391,8 392,4
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 310,7 287,9 212,6 203,1 198,8
Övriga omsättningstillgångar 277,2 211,7 194,7 207,3 181,1
Kassa och bank 203,5 131,1 215,5 156,0 32,3
SUMMA TILLGÅNGAR 1 369,7 1 228,8 990,2 958,2 804,6
           
EGET KAPITAL          
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 581,9 563,1 504,9 483,2 324,5
Summa eget kapital 581,9 563,1 504,9 483,2 324,5
           
SKULDER          
Långfristiga skulder 321,8 325,6 233,4 231,9 222,7
Checkräkningskredit 32,7
Kortfristiga skulder 466,0 340,1 251,8 243,1 224,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 369,7 1 228,8 990,2 958,2 804,6