Balansräkning – Kvartal

MSEK 2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
2016
31 Dec
2016
30 Sep
2016
30 Jun
2016
31 Mar
TILLGÅNGAR                                            
                                             
Anläggningstillgångar                                            
Immateriella tillgångar 535,6 544,2 364,0 380,6 383,7 403,0 391,7 403,6 404,7 204,2 206,8 209,1 213,4 212,4 211,5 210,0 210,5 210,3 211,9 212,3 213,3 212,7
Materiella anläggningstillgångar 137,9 137,4 135,3 131,1 128,8 130,6 128,4 132,8 132,7 122,6 131,8 136,7 142,2 147,9 152,5 157,0 159,9 159,8 157,5 141,7 139,1 129,8
Nyttjanderättstillgångar 47,6 51,1 47,8 37,0 39,8 44,0 46,9 59,5 63,3 52,9
Finansiella anläggningstillgångar 3,5 3,5 4,5 5,0 4,6 4,8 3,4 15,1 3,9 3,8 3,8 4,2 4,2 4,2 4,1 4,4 4,5 4,4 4,4 4,9 4,8 4,9
Uppskjutna skattefordringar 23,0 24,9 26,7 26,6 26,8 28,3 27,6 27,3 25,9 22,7 25,1 23,0 24,3 24,1 23,7 23,5 19,3 18,6 18,6 19,6 19,0 17,6
Summa anläggningstillgångar 747,6 761,1 578,3 580,3 583,8 610,7 598,0 638,4 630,4 406,2 367,4 373,0 384,1 388,6 391,8 394,9 394,1 393,1 392,4 378,5 376,1 365,1
                                             
Omsättningstillgångar                                            
Varulager 350,4 367,8 310,7 298,3 300,2 288,0 287,9 277,5 293,5 229,3 212,6 202,8 214,4 233,5 203,1 201,0 204,4 208,8 198,8 203,8 203,0 207,2
Övriga omsättningstillgångar 360,5 337,6 277,2 282,8 288,2 315,1 211,7 250,8 277,9 244,3 194,7 241,8 246,7 243,7 207,3 244,3 231,2 241,8 181,0 221,4 224,6 240,9
Kassa och bank 68,3 77,9 203,5 223,1 150,4 148,3 131,1 78,7 43,0 209,6 215,5 174,4 130,7 155,0 156,0 123,2 96,5 2,4 32,3 36,0 16,8 37,6
SUMMA TILLGÅNGAR 1 526,8 1 544,4 1 369,7 1 384,5 1 322,5 1 362,2 1 228,8 1 245,4 1 244,8 1 089,5 990,2 992,0 976,0 1 020,8 958,2 963,4 926,1 846,1 804,6 839,7 820,5 850,8
                                             
EGET KAPITAL                                            
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 699,0 690,4 581,9 596,2 606,7 627,1 563,1 563,9 544,9 539,5 504,9 493,8 475,9 501,4 483,2 472,5 458,3 347,8 324,5 319,2 303,1 380,0
Summa eget kapital 699,0 690,4 581,9 596,2 606,7 627,1 563,1 563,9 544,9 539,5 504,9 493,8 475,9 501,4 483,2 472,5 458,3 347,8 324,5 319,2 303,1 380,0
                                             
SKULDER                                            
Långfristiga skulder 385,8 395,8 321,8 305,9 335,7 327,1 325,6 350,6 339,0 269,6 233,4 230,9 233,9 231,2 231,9 227,3 224,0 223,4 222,7 225,2 218,3 211,2
Checkräkningskredit 20,5 32,7 39,7 50,4
Kortfristiga skulder 442,0 458,2 466,0 482,5 380,2 407,9 340,1 330,9 360,9 280,4 251,8 267,3 266,2 288,3 243,1 263,6 243,8 254,4 224,7 255,6 248,6 259,6
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 526,8 1 544,4 1 369,7 1 384,5 1 322,5 1 362,2 1 228,8 1 245,4 1 244,8 1 089,5 990,2 992,0 976,0 1 020,8 958,2 963,4 926,1 846,1 804,6 839,7 820,5 850,8