Balansräkning – Kvartal

MSEK 2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
2016
31 Dec
2016
30 Sep
2016
30 Jun
2016
31 Mar
TILLGÅNGAR                                        
                                         
Anläggningstillgångar                                        
Immateriella tillgångar 364,0 380,6 383,7 403,0 391,7 403,6 404,7 204,2 206,8 209,1 213,4 212,4 211,5 210,0 210,5 210,3 211,9 212,3 213,3 212,7
Materiella anläggningstillgångar 135,3 131,1 128,8 130,6 128,4 132,8 132,7 122,6 131,8 136,7 142,2 147,9 152,5 157,0 159,9 159,8 157,5 141,7 139,1 129,8
Nyttjanderättstillgångar 47,8 37,0 39,8 44,0 46,9 59,5 63,3 52,9
Finansiella anläggningstillgångar 4,5 5,0 4,6 4,8 3,4 15,1 3,9 3,8 3,8 4,2 4,2 4,2 4,1 4,4 4,5 4,4 4,4 4,9 4,8 4,9
Uppskjutna skattefordringar 26,7 26,6 26,8 28,3 27,6 27,3 25,9 22,7 25,1 23,0 24,3 24,1 23,7 23,5 19,3 18,6 18,6 19,6 19,0 17,6
Summa anläggningstillgångar 578,3 580,3 583,8 610,7 598,0 638,4 630,4 406,2 367,4 373,0 384,1 388,6 391,8 394,9 394,1 393,1 392,4 378,5 376,1 365,1
                                         
Omsättningstillgångar                                        
Varulager 310,7 298,3 300,2 288,0 287,9 277,5 293,5 229,3 212,6 202,8 214,4 233,5 203,1 201,0 204,4 208,8 198,8 203,8 203,0 207,2
Övriga omsättningstillgångar 277,2 282,8 288,2 315,1 211,7 250,8 277,9 244,3 194,7 241,8 246,7 243,7 207,3 244,3 231,2 241,8 181,0 221,4 224,6 240,9
Kassa och bank 203,5 223,1 150,4 148,3 131,1 78,7 43,0 209,6 215,5 174,4 130,7 155,0 156,0 123,2 96,5 2,4 32,3 36,0 16,8 37,6
SUMMA TILLGÅNGAR 1 369,7 1 384,5 1 322,5 1 362,2 1 228,8 1 245,4 1 244,8 1 089,5 990,2 992,0 976,0 1 020,8 958,2 963,4 926,1 846,1 804,6 839,7 820,5 850,8
                                         
EGET KAPITAL                                        
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 581,9 596,2 606,7 627,1 563,1 563,9 544,9 539,5 504,9 493,8 475,9 501,4 483,2 472,5 458,3 347,8 324,5 319,2 303,1 380,0
Summa eget kapital 581,9 596,2 606,7 627,1 563,1 563,9 544,9 539,5 504,9 493,8 475,9 501,4 483,2 472,5 458,3 347,8 324,5 319,2 303,1 380,0
                                         
SKULDER                                        
Långfristiga skulder 321,8 305,9 335,7 327,1 325,6 350,6 339,0 269,6 233,4 230,9 233,9 231,2 231,9 227,3 224,0 223,4 222,7 225,2 218,3 211,2
Checkräkningskredit 20,5 32,7 39,7 50,4
Kortfristiga skulder 466,0 482,5 380,2 407,9 340,1 330,9 360,9 280,4 251,8 267,3 266,2 288,3 243,1 263,6 243,8 254,4 224,7 255,6 248,6 259,6
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 369,7 1 384,5 1 322,5 1 362,2 1 228,8 1 245,4 1 244,8 1 089,5 990,2 992,0 976,0 1 020,8 958,2 963,4 926,1 846,1 804,6 839,7 820,5 850,8