Kassaflödesanalys – Helår

MSEK 2020 2019 2018 2017 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 160,3 162,3 105,3 118,5 106,0
Förändring av rörelsekapital mm 33,4 17,7 22,1 -12,0 6,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 193,7 180,0 127,3 106,6 112,6
           
Kassaflöde från investeringsverksamheten -44,8 -184,2 -22,0 -35,0 -64,3
           
Kassaflöde efter investeringar 148,9 -4,2 105,3 71,5 48,3
           
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -76,4 -80,2 -45,2 52,9 -62,9
           
Periodens kassaflöde 72,5 -84,4 60,0 124,4 -14,7
           
Likvida medel vid periodens början 131,0 215,5 156,0 32,3 46,1
Valutadifferens i likvida medel -0,2 -0,6 -0,7 0,9
Likvida medel vid periodens slut 203,5 131,0 215,5 156,0 32,3