Kassaflödesanalys – Kvartal

MSEK 2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Okt-Dec
2016
Jul-Sep
2016
Apr-Jun
2016
Jan-Mar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 24.2 22.8 36.9 69.5 8.3 60,7 42.5 47.2 27,0 26,5 29,3 23,6 12,9 20,4 25,2 35,9 18,8 29,8 28,1 39,7
Förändring av rörelsekapital mm 23.8 60.9 -11.3 -33.1 47.2 11.6 6.1 -43.6 21,1 21,7 -3,4 -18,4 27,2 16,7 9,8 -41,7 11,7 11,5 10,7 -36,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 48.0 83.7 25.6 36.3 55.5 72.3 48.6 3.6 48,1 48,2 25,9 5,2 40,1 37,1 35,0 -5,8 30,5 41,2 38,8 2,9
                                         
Kassaflöde från investeringsverksamheten -14.3 -9.1 -9.0 -12.4 1.5 -18.4 -162.7 -4.6 -5,1 -3,7 -7,8 -5,4 -4,7 -9,6 -9,6 -11,1 -26,3 -11,1 -17,6 -11,2
                                         
Kassaflöde efter investeringar 33.7 74.6 16.6 23.9 57.0 54.0 -114.1 -1.0 42,9 44,5 18,0 -0,2 35,4 27,5 25,4 -16,9 4,2 30,1 21,2 -8,3
                                         
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -53.3 -1.6 -15.3 -6.1 -4.4 -18.3 -52.3 -5.2 -1,6 -0,5 -42,3 -0,8 -1,1 -1,0 68,3 -13,3 -7,9 -10,9 -42,1 -0,2
                                         
Periodens kassaflöde -19.6 73.0 1.3 17.8 52.5 35.7 -166.4 -6.2 41,4 44,0 -24,3 -1,0 34,3 26,5 93,7 -30,1 -3,7 19,2 -20,8 -8,5
                                         
Likvida medel vid periodens början 223.1 150.4 148.3 131.1 78.7 42.9 209.6 215.4 174,4 130,7 155,0 156,0 123,2 96,5 2,4 32,3 36,0 16,8 37,6 46,1
Valutadifferens i likvida medel 0.0 -0.3 0.7 -0.6 -0.1 0.1 -0.3 0.4 -0,3 -0,3 -1,5 0,3 0,2 0,2
Likvida medel vid periodens slut 203.5 223.1 150.4 148.3 131.1 78.7 42.9 209.6 215,5 174,4 130,7 155,0 156,0 123,2 96,5 2,4 32,3 36,0 16,8 37,6