Resultaträkning – Helår

MSEK 2020 2019 2018 2017 2016  
Nettoomsättning 1 536,8 1 313,5 1 138,1 1 125,9 1 109,2  
Kostnad för sålda varor -984,1 -865,6 -759,8 -738,2 -736,1  
Bruttoresultat 552,7 447,9 378,3 387,6 373,0  
             
Rörelsekostnader -348,2 -329,0 -307,7 -298,8 -289,8  
Övriga rörelseintäkter och kostnader 4,0 5,7 10,7 4,3 1,3  
EBITA 208,5 124,6 81,3 93,2 84,6  
             
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -11,0 -7,4        
Rörelseresultat 197,5 117,2 81,3 93,2 84,6  
Finansiella poster – netto -65,4 -2,7 -2,5 -4,0 -2,5  
Resultat före skatt 132,2 114,5 78,8 89,1 82,1  
             
Inkomstskatt -45,6 -27,4 -16,6 -17,8 -17,4  
Periodens resultat 86,6 87,0 62,2 71,3 64,7  
             
Övrigt totalresultat            
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen            
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -2,9 -27,2 -3,1 -8,0 -11,8  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,6 5,4 0,5 1,8 2,6  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen            
Omräkningsdifferenser -18,7 -6,7 5,4 3,4 8,7  
Säkring av mässing 2,3 1,3 -3,8 -1,4 4,4  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,5 -0,3 0,8 0,3 -1,0  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 67,4 59,6 62,0 67,4 67,7  
             
Resultat per aktie            
Resultat per aktie (kronor) 6,24 6,33 4,62 5,53 5,66  
Genomsnittligt antal aktier (miljoner) 13,9 13,7 13,4 12,9 11,4