Resultaträkning – Helår

MSEK 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 1 536,8 1 313,5 1 138,1 1 125,9 1 109,2
Kostnad för sålda varor -984,1 -865,6 -759,8 -738,2 -736,1
Bruttoresultat 552,7 447,9 378,3 387,6 373,0
           
Rörelsekostnader -359,2 -336,3 -307,7 -298,8 -289,8
Övriga rörelseintäkter och kostnader 4,0 5,7 10,7 4,3 1,3
Andra vinster/förluster – netto          
           
Rörelseresultat 197,5 117,2 81,3 93,2 84,6
Finansiella poster – netto -65,4 -2,7 -2,5 -4,0 -2,5
Resultat före skatt 132,2 114,5 78,8 89,1 82,1
           
Inkomstskatt -45,6 -27,4 -16,6 -17,8 -17,4
Periodens resultat 86,6 87,0 62,2 71,3 64,7
           
Övrigt totalresultat          
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen          
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -2,9 -27,2 -3,1 -8,0 -11,8
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,6 5,4 0,5 1,8 2,6
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen          
Omräkningsdifferenser -18,7 -6,7 5,4 3,4 8,7
Säkring av mässing 2,3 1,3 -3,8 -1,4 4,4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,5 -0,3 0,8 0,3 -1,0
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 67,4 59,6 62,0 67,4 67,7
           
Resultat per aktie          
Resultat per aktie (kronor) 6,24 6,33 4,62 5,53 5,66
Genomsnittligt antal aktier (miljoner) 13,9 13,7 13,4 12,9 11,4