Resultaträkning – Kvartal

MSEK 2020
Okt-dec
2020
Jul-Sept
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Okt-Dec
2016
Jul-Sep
2016
Apr-Jun
2016
Jan-Mar
Nettoomsättning 396,6 355,4 364,9 419,9 344,1 321,9 348,2 299,3 279,1 265,4 313,6 280,1 274,8 256,9 302,7 291,5 261,7 245,4 303,4 298,6
Kostnad för sålda varor -248,6 -229,1 -242,8 -263,7 -242,0 -215,3 -225,0 -183,2 -185,9 -178,0 -210,3 -185,7 -184,7 -170,8 -199,7 -183,2 -183,2 -161,6 -203,9 -187,3
Bruttoresultat 148,0 126,4 122,1 156,2 102,1 106,6 123,2 116,0 93,2 87,4 103,3 94,4 90,1 86,1 103,0 108,4 78,5 83,8 99,5 111,3
                                         
Rörelsekostnader -89,6 -82,9 -88,9 -97,9 -91,0 -75,8 -92,3 -77,2 -80,2 -64,4 -84,2 -79,0 -78,5 -65,7 -78,3 -76,2 -72,7 -65,9 -76,5 -74,6
Övriga rörelseintäkter och kostnader 2,1 2,3 1,7 -2,1 3,1 0,7 1,3 0,7 2,8 3,7 2,8 1,4 1,5 1,5 1,5 -0,2 -1,7 1,0 0,6 1,4
Andra vinster/förluster – netto                                        
                                         
Rörelseresultat 60,5 45,7 35,0 56,3 14,1 31,4 32,1 39,5 15,8 26,7 22,0 16,8 13,1 21,8 26,2 32,0 4,0 18,9 23,6 38,1
Finansiella poster – netto -35,5 -1,7 -25,4 -2,8 -0,9 -0,4 -0,9 -0,4 -1,2 -1,6 -0,1 0,4 -0,2 -1,4 -1,0 -1,3 -0,8 0,3 -0,6 -1,4
Resultat före skatt 25,0 44,0 9,6 53,5 13,2 31,0 31,2 39,1 14,6 25,1 21,8 17,2 12,9 20,4 25,2 30,7 3,2 19,2 23,1 36,6
                                         
Inkomstskatt -15,4 -10,0 -8,3 -11,9 -3,8 -6,5 -8,8 -8,4 -2,7 -5,1 -4,9 -4,0 -3,3 -2,4 -5,6 -6,5 0,2 -4,4 -4,6 -8,5
Periodens resultat 9,6 34,0 1,4 41,6 9,4 24,5 22,4 30,7 11,9 20,1 17,0 13,2 9,6 18,0 19,6 24,2 3,4 14,8 18,4 28,2
                                         
Övrigt totalresultat                                        
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                        
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -3,6 0,5 0,1 1,7 -15,0 -13,4 -0,4 -0,3 1,8 -4,5 -0,1 -4,3 -3,8 0,8 -5,0 -7,6
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,7 -0,1 -1,1 3,4 3,0 0,1 0,4 -1,0 1,0 1,0 0,8 -0,2 1,1 1,7
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                        
Omräkningsdifferenser -21,6 2,7 -23,7 23,8 -10,6 6,0 -3,6 1,6 -0,6 -1,9 1,9 6,0 3,5 -1,3 1,4 -0,3 -0,3 4,6 1,2 3,1
Säkring av mässing 0,7 1,2 2,3 -1,9 -0,2 0,1 -2,0 3,4 -0,5 -1,4 -0,6 -1,2 1,1 0,7 -2,5 -0,7 2,2 0,6 1,4 0,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,2 -0,3 -0,5 0,4 0,1 0,5 -0,7 0,1 0,3 0,1 0,3 -0,2 -0,2 0,6 0,2 -0,5 -0,1 -0,3
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -14,3 38,1 -20,3 64,0 -0,7 19,0 6,8 34,6 11,1 17,9 14,8 18,2 10,7 14,3 19,1 23,3 5,4 16,0 14,7 31,5
                                         
Resultat per aktie                                        
Före och efter utspädning (kronor) 0,69 2,45 0,10 3,00 0,68 1,77 1,63 2,28 0,89 1,49 1,26 0,98 0,71 1,34 1,48 2,11 0,29 1,29 1,61 2,46
Genomsnittligt antal aktier, m 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,7 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,2 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4