Resultaträkning – Kvartal

MSEK 2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-dec
2020
Jul-Sept
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Okt-Dec
2016
Jul-Sep
2016
Apr-Jun
2016
Jan-Mar
   
Nettoomsättning 491,7 428,1 396,6 355,4 364,9 419,9 344,1 321,9 348,2 299,3 279,1 265,4 313,6 280,1 274,8 256,9 302,7 291,5 261,7 245,4 303,4 298,6    
Kostnad för sålda varor -296,2 -255,8 -248,6 -229,1 -242,8 -263,7 -242,0 -215,3 -225,0 -183,2 -185,9 -178,0 -210,3 -185,7 -184,7 -170,8 -199,7 -183,2 -183,2 -161,6 -203,9 -187,3    
Bruttoresultat 195,5 172,3 148,0 126,4 122,1 156,2 102,1 106,6 123,2 116,0 93,2 87,4 103,3 94,4 90,1 86,1 103,0 108,4 78,5 83,8 99,5 111,3    
                                                 
Rörelsekostnader -92,8 -93,7 -86,9 -80,2 -86,1 -95,1 -88,3 -73,1 -90,5 -77,2 -80,2 -64,4 -84,2 -79,0 -78,5 -65,7 -78,3 -76,2 -72,7 -65,9 -76,5 -74,6    
Övriga rörelseintäkter och kostnader 2,4 2,2 2,1 2,3 1,7 -2,1 3,1 0,7 1,3 0,7 2,8 3,7 2,8 1,4 1,5 1,5 1,5 -0,2 -1,7 1,0 0,6 1,4    
EBITA 105,1 80,8 63,2 48,5 37,7 59,0 16,9 34,2 34,0 39,5 15,8 26,7 22,0 16,8 13,1 21,8 26,2 32,0 4,0 18,9 23,6 38,1    
                                                 
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -5,6 -3,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -1,8                              
Rörelseresultat 99,5 77,1 60,5 45,7 35,0 56,3 14,1 31,4 32,1 39,5 15,8 26,7 22,0 16,8 13,1 21,8 26,2 32,0 4,0 18,9 23,6 38,1    
Finansiella poster – netto -0,2 -4,7 -35,5 -1,7 -25,4 -2,8 -0,9 -0,4 -0,9 -0,4 -1,2 -1,6 -0,1 0,4 -0,2 -1,4 -1,0 -1,3 -0,8 0,3 -0,6 -1,4    
Resultat före skatt 99,3 72,5 25,0 44,0 9,6 53,5 13,2 31,0 31,2 39,1 14,6 25,1 21,8 17,2 12,9 20,4 25,2 30,7 3,2 19,2 23,1 36,6    
                                                 
Inkomstskatt -22,0 -17,0 -15,4 -10,0 -8,3 -11,9 -3,8 -6,5 -8,8 -8,4 -2,7 -5,1 -4,9 -4,0 -3,3 -2,4 -5,6 -6,5 0,2 -4,4 -4,6 -8,5    
Periodens resultat 77,2 55,5 9,6 34,0 1,4 41,6 9,4 24,5 22,4 30,7 11,9 20,1 17,0 13,2 9,6 18,0 19,6 24,2 3,4 14,8 18,4 28,2    
                                                 
Övrigt totalresultat                                                
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                                
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner 6,3 0,1 -3,6 0,5 0,1 1,7 -15,0 -13,4 -0,4 -0,3 1,8 -4,5 -0,1 -4,3 -3,8 0,8 -5,0 -7,6    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -1,3 0,0 0,7 -0,1 -1,1 3,4 3,0 0,1 0,4 -1,0 1,0 1,0 0,8 -0,2 1,1 1,7    
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                                
Omräkningsdifferenser -8,7 13,8 -21,6 2,7 -23,7 23,8 -10,6 6,0 -3,6 1,6 -0,6 -1,9 1,9 6,0 3,5 -1,3 1,4 -0,3 -0,3 4,6 1,2 3,1    
Säkring av mässing -1,6 2,3 0,7 1,2 2,3 -1,9 -0,2 0,1 -2,0 3,4 -0,5 -1,4 -0,6 -1,2 1,1 0,7 -2,5 -0,7 2,2 0,6 1,4 0,2    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,4 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5 0,4 0,1 0,5 -0,7 0,1 0,3 0,1 0,3 -0,2 -0,2 0,6 0,2 -0,5 -0,1 -0,3    
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 72,3 71,2 -14,3 38,1 -20,3 64,0 -0,7 19,0 6,8 34,6 11,1 17,9 14,8 18,2 10,7 14,3 19,1 23,3 5,4 16,0 14,7 31,5    
                                                 
Resultat per aktie                                                
Före och efter utspädning (kronor) 5,48 3,98 0,69 2,45 0,10 3,00 0,68 1,77 1,63 2,28 0,89 1,49 1,26 0,98 0,71 1,34 1,48 2,11 0,29 1,29 1,61 2,46    
Genomsnittligt antal aktier, m 14,1 14,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,7 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,2 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4