Resultaträkning – Kvartal

MSEK 2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
   
Nettoomsättning 496,6 489,5 415,6 491,7 428,1 396,6 355,4 364,9 419,9 344,1 321,9 348,2 299,3 279,1 265,4 313,6 280,1 274,8 256,9 302,7 291,5    
Kostnad för sålda varor -304,2 -307,4 -262,0 -296,2 -255,8 -248,6 -229,1 -242,8 -263,7 -242,0 -215,3 -225,0 -183,2 -185,9 -178,0 -210,3 -185,7 -184,7 -170,8 -199,7 -183,2    
Bruttoresultat 192,4 182,1 153,6 195,5 172,3 148,0 126,4 122,1 156,2 102,1 106,6 123,2 116,0 93,2 87,4 103,3 94,4 90,1 86,1 103,0 108,4    
                                               
Rörelsekostnader -100,7 -102,3 -78,5 -92,8 -93,7 -86,9 -80,2 -86,1 -95,1 -88,3 -73,1 -90,5 -77,2 -80,2 -64,4 -84,2 -79,0 -78,5 -65,7 -78,3 -76,2    
Övriga rörelseintäkter och kostnader 2,6 2,4 -4,2 2,4 2,2 2,1 2,3 1,7 -2,1 3,1 0,7 1,3 0,7 2,8 3,7 2,8 1,4 1,5 1,5 1,5 -0,2    
EBITA 94,3 82,2 70,8 105,1 80,8 63,2 48,5 37,7 59,0 16,9 34,2 34,0 39,5 15,8 26,7 22,0 16,8 13,1 21,8 26,2 32,0    
                                               
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -5,9 -5,7 -5,7 -5,6 -3,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -1,8                      
Rörelseresultat 88,3 76,5 65,2 99,5 77,1 60,5 45,7 35,0 56,3 14,1 31,4 32,1 39,5 15,8 26,7 22,0 16,8 13,1 21,8 26,2 32,0    
Finansiella poster – netto -2,3 -3,3 -2,3 -0,2 -4,7 -35,5 -1,7 -25,4 -2,8 -0,9 -0,4 -0,9 -0,4 -1,2 -1,6 -0,1 0,4 -0,2 -1,4 -1,0 -1,3    
Resultat före skatt 86,1 73,2 62,9 99,3 72,5 25,0 44,0 9,6 53,5 13,2 31,0 31,2 39,1 14,6 25,1 21,8 17,2 12,9 20,4 25,2 30,7    
                                               
Inkomstskatt -20,2 -17,4 -14,3 -22,0 -17,0 -15,4 -10,0 -8,3 -11,9 -3,8 -6,5 -8,8 -8,4 -2,7 -5,1 -4,9 -4,0 -3,3 -2,4 -5,6 -6,5    
Periodens resultat 65,8 55,9 48,6 77,2 55,5 9,6 34,0 1,4 41,6 9,4 24,5 22,4 30,7 11,9 20,1 17,0 13,2 9,6 18,0 19,6 24,2    
                                               
Övrigt totalresultat                                              
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                              
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -0,1 -11,1 -2,0 6,3 0,1 -3,6 0,5 0,1 1,7 -15,0 -13,4 -0,4 -0,3 1,8 -4,5 -0,1 -4,3 -3,8    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,0 2,3 0,4 -1,3 0,0 0,7 -0,1 -1,1 3,4 3,0 0,1 0,4 -1,0 1,0 1,0 0,8    
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                              
Omräkningsdifferenser 4,5 8,8 4,0 -8,7 13,8 -21,6 2,7 -23,7 23,8 -10,6 6,0 -3,6 1,6 -0,6 -1,9 1,9 6,0 3,5 -1,3 1,4 -0,3    
Säkring av mässing 1,9 2,5 -1,4 -1,6 2,3 0,7 1,2 2,3 -1,9 -0,2 0,1 -2,0 3,4 -0,5 -1,4 -0,6 -1,2 1,1 0,7 -2,5 -0,7    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,4 -0,5 0,2 0,4 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5 0,4 0,1 0,5 -0,7 0,1 0,3 0,1 0,3 -0,2 -0,2 0,6 0,2    
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 71,8 57,9 49,9 72,3 71,2 -14,3 38,1 -20,3 64,0 -0,7 19,0 6,8 34,6 11,1 17,9 14,8 18,2 10,7 14,3 19,1 23,3    
                                               
Resultat per aktie                                              
Före och efter utspädning (kronor) 4,67 3,96 3,45 5,48 3,98 0,69 2,45 0,10 3,00 0,68 1,77 1,63 2,28 0,89 1,49 1,26 0,98 0,71 1,34 1,48 2,11    
Genomsnittligt antal aktier (miljoner) 14,1 14,1 14,1 14,1 14,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,7 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,2 11,4