Årsstämma i Ostnor och resultat för första kvartalet 2010

2010-05-05

Ostnors årsstämma som hölls den 29 april 2010 beslutade enligt styrelsens förslag om utdelning om 125 kronor per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till den 4 maj och utdelningen beräknas skickas ut den 7 maj 2010. Årsstämman beviljade vidare styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarfrihet för verksamhetsåret 2009.

Till styrelseledamöter omvaldes Erik Eriksson, Magnus Hardmeier, Mats Hermansson, Pernilla Wigren, Christer Lenner, Hans Åke Norås och Torbjörn Wallin och som styrelsesuppleanter omvaldes Christer Dahlström, Agneta Eriksson och AnnaMaria Rylander. Vid efterföljande styrelsemöte omvaldes Christer Lenner till styrelsens ordförande.

Till ny revisor efter Wilhelm Geijer som går i pension utsågs Magnus Brändström, tidigare suppleant, och till ny suppleant valdes Lennart Danielsson.

Stämman antog styrelsens förslag till valberedning och utsåg Lena Hermansson, Åsa Matsson samt Johan Eriksson.

Den statusrapport avseende särskild granskning som skulle ha förelagts årsstämman är inte klar på grund av tidsbrist hos granskningsmannen varför denna istället kommer att föreläggas vid en extra bolagsstämma tredje kvartalet 2010.

Information om eventuell börsnotering

Årsstämman informerades om planerna för en eventuell marknadsnotering av Ostnor. Ett definitivt ställningstagande till detta planeras att tas vid den extra årsstämman i höst.

Resultat för årets första kvartal

Nettoomsättningen för årets första kvartal blev 252 (233) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) 31 (11) MSEK. Kassaflödet efter investeringar var 32 (6) MSEK.

"Det är en stark förbättring jämfört med motsvarande period förra året, vilket bland annat förklaras av fortsatta effektiviseringar i verksamheten, men också en viss volymökning", konstaterade VD Håkan Olson i sitt anförande på stämman.

För ytterligare information vänligen kontakta

Christer Lenner, styrelseordförande

Telefon 070-5910305

2012-05-20