Bokslutskommuniké 2009

2010-02-03

Stark resultatförbättring för Ostnor under 2009

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 951,6 MSEK (993,4).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 67,6 MSEK (32,3).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (3,3).

Fokus på effektivisering i olika led har gett resultat, trots en svag marknad

  • Kassaflöde kraftigt förbättrat.
  • Stärkt finansiell ställning genom soliditet på 44 procent (32).
  • Lönsamheten förbättrad från en låg nivå. Avkastning på sysselsatt kapital 18 procent (9).

Ostnor-koncernen, som bedriver produktutveckling, tillverkning och försäljning av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur, redovisar ett rörelseresultat om 67,6 miljoner kr under 2009, vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående år (32,3). Resultatförbättringen är främst hänförlig till ökad produktivitet, minskad kapitalbindning samt vidtagna kostnadsminskningar. Kassaflödet förbättrades också kraftigt och uppgick till 123,8 miljoner kr (27,9).

Omsättningen under året uppgick till 952 miljoner kr (993). Nedgången om 4 procent är hänförlig till lågkonjunkturen och den låga nivån på nybyggnation. Detta uppvägdes dock delvis av ökad aktivitet i Sverige tack vare de s.k. ROT-avdragen vid ombyggnationer. ROT-sektorn svarade för en ökad andel av koncernens omsättning under 2009.

"Det gläder mig att vi trots en tuff marknad lyckades prestera ett så gott resultat under 2009. Det är det bästa resultatet sedan Ostnor- koncernen bildades 2003 genom sammanslagningen av Mora Armatur och FM Mattsson. Ett hängivet arbete från våra medarbetare ligger bakom resultatframgången, också de goda insatser som gjorts av de medarbetare som tyvärr måste lämna oss under det utmanande fjolåret", säger Håkan Olson, VD och koncernchef.

Antal anställda i Ostnor-koncernen uppgick vid slutet av året till 522 personer. Under årets inledning varslades ett 70-tal medarbetare. Vilket efter förhandlingar resulterade i att 62 medarbetare fick lämna koncernen på grund av effekterna av finanskris och lågkonjunktur.

"Vi räknar med oförändrad marknad under 2010 men ser ändå positivt på koncernens utsikter, något som stöds av en god början på årets första kvartal då också vår fastighet i Malmö såldes" tillägger Håkan Olson.

Flerårsöversikt 2007-2009

Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag framgår av nedanstående tabell:

Kommande informationstillfällen:

  • Årsredovisning 09, 8 april 2010
  • Årsstämma, 29 april 2010

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta: Håkan Olson, 0250-59 63 12 VD och koncernchef

2012-05-20