Extra bolagsstämma i Ostnor

2010-09-14

På en extra bolagsstämma i Ostnor den 6 september 2010 framlades den granskningsrapport som initierades av en grupp aktieägare på en extra stämma den 11 maj 2009.

I det yttrande över granskningen som framlades på stämman av advokaten Johan Strömbäck framgår att granskningsmannen inte har funnit att någon ledamot av styrelsen eller verkställande direktören förfarit vårdslöst under granskningsperioden (2003 – 11 maj 2009) och att ingen av dem därigenom åsamkat bolaget någon skada. På samma sätt saknas det underlag för påstående om att någon av dessa personer skulle ha agerat i strid med principen för bolagets bästa. Granskningen har fokuserat på integrationen av FMM och MA och i yttrandet konstateras att anledningen till att den ursprungliga tidplanen inte kunnat hållas berott på att svårigheterna underskattats och att tidplanen därför varit alltför optimistisk.  

”I och med att granskningsrapporten nu är framlagd utan anmärkningar så kan denna fråga läggas till handlingarna och full kraft ägnas åt fortsatt tillväxt och ytterligare resultatförbättringar i linje med Ostnors starka resultat första halvåret”, säger styrelsens ordförande Christer Lenner.

De tidigare planerna om en notering av Ostnor är inte längre aktuella under innevarande år mot bakgrund av rådande marknadsläge. 

För ytterligare information vänligen kontakta Christer Lenner, styrelseordförande i Ostnor. Telefon 070-591 03 05

2012-05-20