Bokslutskommuniké 2010

2011-05-27

Resultatet ökade med 39 procent

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 985,8 MSEK (954,5)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 94,2 MSEK (67,6)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (7,1)

 Fokus på effektivisering

  • Flertalet nyckeltal inom företaget förbättrades jämfört med 2009 
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 109,7 MSEK (99,2)  
  • Avkastning på sysselsatt kapital steg till 26 procent (18)

Ostnor-koncernen, som bedriver produktutveckling, tillverk­ning och försäljning av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur, redovisar ett rörelseresultat om 94,2 miljoner kronor under 2010, vilket är en förbättring jämfört med föregående år (67,6). Resultatförbättringen är främst hänförlig till ökad produktivitet, ökad volym samt vidtagna kostnadsminskningar. Kassaflödet ökade till 109,7 miljoner kronor (99,2). 

Omsättningen uppgick till 985,8 miljoner kronor (954,5). I volym ökade försäljningen med 2,2 procent (-9,9). Ändrade valutakurser gav en minskning med 1,5 procent (+2,1).  

”Det är ett styrketecken att Ostnor presterat ytterligare ett rekordår, med en resultatökning på nästan 40 procent, trots en fortsatt relativt svag marknad. Vårt löpande arbete med effektivitetshöjande åtgärder visar tydliga resultat och är en sporre till fortsatt strävan i denna riktning. Fortsatta satsningar inom marknads-och försäljningsorganisationen samt fokus på design är exempel på andra åtgärder som vi är övertygade om kommer att stärka oss framöver”, säger Håkan Olson, VD och koncernchef.

Kommande informationstillfällen:

Årsredovisning                     April 2011
Årsstämma                           9 maj 2011 

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta:
Håkan Olson, 0250-59 63 12
VD och koncernchef

Under 2010 har övergång skett till funktionsindelad resultaträkning istället för den tidigare redovisade rapportformen med kostnadsslagsindelning. Definitionen av nettoomsättning är något ändrad mot tidigare visade värden (2009: 951 553, 2008: 993 362 och 2007: 1 011 762). Övriga värden i tabellen är oförändrade.

 

2012-05-20