Information med anledning av utläckning av bly till dricksvatten från blandare

2011-05-18

Med anledning av Rapports TV-inslag och Boverkets marknadskontroll av blandare vill Ostnor (som tillverkar blandare under varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur) göra följande förtydliganden.

Materialinnehåll
FM Mattsson och Mora Armatur har under många år tillverkat blandare av mässing. Mässing är en legering som till huvuddelen består av koppar och zink. Majoriteten av våra blandare har gjutna blandarhus och dessa har en blyhalt på 0,8 procent. Piparna i våra köksblandare innehåller mindre än 0,1 procent bly och vissa andra svarvade komponenter innehåller 2-3 procent bly. 

Våra produkter är typgodkända
De blandare som vi tillverkar testas av ett oberoende institut, SINTEF i Norge, för att säkerställa att produkterna uppfyller Boverkets Byggregler. I testet görs en tungmetallanalys enligt metoden NKB4 (Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser) för att bedöma hur mycket bly blandaren avger. Testet görs med ett speciellt preparerat vatten och anger gränsvärdet 20 mikrogram upplöst bly i testvatten som vilat 24 timmar i blandaren. Detta test är det enda som används och accepteras i de nordiska länderna. Våra blandare klarar dessa tester med god marginal.

Livsmedelsverket om bly och dricksvatten 
Bly är ett legeringsämne i mässing och klassas som ett skadligt ämne. Det finns därför gränsvärden för hur mycket bly som får förekomma i bland annat dricksvatten. Livsmedelsverket har utfärdat rekommendationer om hur mycket bly dricksvatten får innehålla. Deras rekommendation är 10 mikrogram per liter vatten för bly. Syftet med detta gränsvärde är att säkerställa vattenkvaliteten under hela kedjan från källa till slutanvändare. Det är viktigt att skilja på Livsmedelsverkets rekommendationer hur mycket bly dricksvatten får innehålla och det produkttest som våra produkter genomgår enligt NKB4 samt att dessa gränsvärden inte är jämförbara. På Boverkets hemsida finns det information om den pågående marknadskontrollen av blandare tillsammans med praktiska skötselråd.

Vad sker nu?
Som framgick i TV-inslaget pågår en undersökning av Boverket av kranar där sannolikt några av våra modeller ingår. Utredningen är enligt uppgift inte klar och vi har inte fått ta del av några resultat. Vi har med branschkollegor begärt att få ta del av Boverkets testningar. Så fort resultatet för våra kranmodeller finns tillgängliga kommer vi att kommentera dessa.

Vi jobbar ständigt med utveckling av material och metoder för att ytterligare förbättra våra produkter.

Kompletterande information och svar på de vanligaste frågorna
Enligt Livsmedelsverket är gränsvärdet för bly i dricksvatten 10 mikrogram per liter. Kommunalt dricksvatten undersöks regelbundet och måste uppfylla Livsmedelsverkets kvalitetskrav för dricksvatten. Provtagningen görs vid kökskranen hos konsumenten.

Enligt Livsmedelsverket har kommunalt dricksvatten mycket låg blyhalt. Av drygt 1000 analyser av bly i kommunalt dricksvatten under år 2009 var medianvärdet 0,1 mikrogram bly per liter vatten. Ingen analys överskred gränsvärdet för bly.

Trots detta får vi många frågor från oroliga kunder. Nedan har vi listat några av de vanligaste frågorna med svar och hoppas att det kan hjälpa till att ge dig den information som du söker.

 

Frågor och svar med anledning av bly i vattenkranar

Tillverkar ni vattenkranar som innehåller bly?
Huvuddelen av våra blandare innehåller en mässingslegering med en liten mängd bly. Den är utvecklad för att användas i vattenkranar och våra produkter testas av ett oberoende testinstitut innan produktgodkännande erhålls och därefter görs stickprov. I de typgodkännandetester som gjorts på våra produkter har våra blandare hållit sig väl inom de gränsvärden som gäller för vattenkranar i Sverige och Norden. '

Hur mycket bly fälls ut från kranarna? 
Det är en mycket liten mängd bly som fälls ut och om du följer Livsmedelsverkets rekommendation om att låta vattnet rinna i kranen en stund innan du dricker det så får du friskt och rent vatten ur alla aspekter. På Livsmedelsverkets hemsida finns information om de gränsvärden som de ställer på vatten.

Om jag vill låta testa mitt vatten, var vänder jag mig då? Vi föreslår att du vänder dig till din kommun om du är osäker på vattenkvaliteten där du bor och vill ha mer information om vattenprover.

2012-05-20