Ostnors årsstämma 9 maj 2011

2011-04-20

Vid gårdagens årsstämma i Ostnor AB beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultat-och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2010.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 400 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 12 maj 2011. Utdelningen beräknas komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2011.

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Ordinarie styrelseledamöterna Erik Eriksson, Magnus Hardmeier, Mats Hermansson, Pernilla Wigren, Christer Lenner och Hans Åke Norås med Christer Lenner som ordförande omvaldes. Torbjörn Wallin har avböjt omval. Nyval av Eva-Lotta Kraft, civilingenjör född 1951. Eva-Lottas övriga styrelseuppdrag är: ÅF AB, Samhall AB, Siemens AB, Biotage AB, Nibe Industrier AB samt Boule Diagnostics AB. Inga styrelsesuppleanter valdes.

Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med revisor Magnus Brändström som huvudansvarig.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordföranden 120 tkr per år och övriga ordinarie stämmovalda ledamöter 60 tkr per år. Därutöver skall utgå ett rörligt arvode om 10 tkr per bevistat sammanträdestillfälle och styrelseledamot.

Arvode till revisorerna skall oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att Lena Hermansson, Åsa Mattsson, Johan Eriksson och Christer Lenner skall utgöra bolagets valberedning.

Stämman beslutade också i enlighet med styrelsens förslag när det gäller anpassningar av bolagsordningen som är nödvändiga för att åstadkomma en framtida notering av Ostnor:

  • byte av bolagskategori till publikt bolag,
  • uppdelning av aktierna (en sk split) 100:1,
  • förändrade kallelseregler
  • justering av verksamhetsbeskrivningen samt att
  • rösträttsbegränsningen i § 11 i bolagsordningen tas bort.

 
Mora den 9 maj 2011

Styrelsen i Ostnor AB


För information vänligen kontakta:

Christer Lenner, styrelseordförande 
Telefon 070-591 03 05

2012-05-20