Delårsrapport Januari-Juni 2012

2012-08-29

Andra kvartalet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 240,1 MSEK (252,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (27,5) inklusive engångsposter på -10,2 MSEK (-2,7)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 procent (10,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (20,4). Resultat per aktie var 0,41 SEK (1,78)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 7,5 MSEK (17,0)
  • Ny VD, Claes Seldeby tillträtt

VD kommentar:

”Andra kvartalet påvisar en fortsatt svag efterfrågan på våra huvudmarknader i Sverige och övriga Norden. Omsättningen minskade med 5,0 procent jämfört med samma period föregående år. Den lägre rörelsemarginalen förklaras i huvudsak av lägre volymer och engångskostnader. Under andra kvartalet har vi genomfört de tidigare aviserade personal neddragningarna för att anpassa våra omkostnader till en allt svagare efterfrågan på marknaden. Arbetet med att ytterligare se över våra omkostnader kommer att fortgå under andra halvåret. Vår bedömning är att Ostnors utveckling är i nivå med den totala utvecklingen på marknaden. Satsningar på att utveckla nya produkter och produktserier fortsätter med oförändrad styrka. Under andra kvartalet lanserades fem nya produkter under varumärkena Mora Armatur och FM Mattsson. De nya produkterna har fått ett positivt mottagande på marknaden. Under kvartalet blev de makroekonomiska förhållandena allt mer osäkra. Vi iakttar därför extra stor återhållsamhet på omkostnadssidan.

Tillväxt, utveckling och design samt intern effektivitet är de prioriterade områden vi har för att skapa mervärde för våra ägare och kunder samt att stärka vår egen konkurrenskraft.

Klicka här för rapporten i sin helhet.

Kontakt för ytterligare information:

Claes Seldeby, VD
Telefon +46 (0)250-596405

Anne-Charlotte Eggwertz, CFO
Telefon +46 (0)250-596225

2012-08-29