Kallelse till årsstämma 2013

2013-04-03

Aktieägarna i Ostnor AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl. 17.00 på Best Western Mora Hotell & Spa i Mora.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2013 och dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos bolaget, att: Carin Werkmästar, senast den 2 maj 2013 kl. 16.00, per telefon 0250-596407 eller per post till Ostnor AB (publ), Box 480, 79227 MORA, alternativt mail carin.werkmastar@ostnor.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rösträtt vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 30 april 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

Här kan du läsa hela kallelsen som pdf.

Hämta fullmakt som pdf-fil.

Hämta fullmakt som Word-fil.

Principer och instruktion för valberedning

2013-04-03