Delårsrapport juli-september 2013

2013-11-07

Delårsrapport juli - september 2013

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 181,9 MSEK (186,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,9 MSEK (10,7).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,8 procent (5,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,0 MSEK (6,2). 
 • Resultat per aktie var 1,05 SEK (0,54).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 23,3 MSEK (29,5).

Januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 634,6 MSEK (662,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 66,3 MSEK (43,0).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 procent (6,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 49,5 MSEK (26,7). 
 • Resultat per aktie var 4,33 SEK (2,33).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 35,5 MSEK (40,6).
NYCKELTAL  
  Juli–sep      Jan–sep Helår  
MSEK 2013 2012 2013 2012 2012
Nettoomsättning 181,9 186,9 634,6 662,9 860,5
Rörelseresultat 15,9 10,7 66,3 43,0 38,3
Rörelsemarginal, % 8,8 5,7 10,5 6,5 4,5
Resultat efter finansiella poster 14,9 9,5 64,1 39,6 34,7
Kassaflöde efter investeringar 23,3 29,5 35,5 40,6 67,0
Avkastning på eget kapital, %     17,3 11,0 10,2
                 

Definition av nyckeltal framgår i årsredovisningen för 2012 som finns tillgänglig på www.ostnor.se

Ostnors VD och Koncernchef, Claes Seldeby kommenterar:

Marknaden under tredje kvartalet ger tecken av att närma sig en vändpunkt. Juli och augusti har en stark prägel från semesterperioderna i de olika länder vi verkar i och utvecklingen var relativt svag. September var en stark månad med väsentligt högre omsättning än samma period föregående år.

Vi presterar under årets tredje kvartal en kraftig resultatförstärkning jämfört med föregående år. Rörelse­resultatet ökar med 49 % i kvartalet och rensat för engångsposter i Q3 2012 är den under­liggande resultat­förbättringen 34 % för samma period.

Ackumulerat jan-sep är rörelseresultatet 54 % bättre än föregående år, och justerat för engångseffekter är resultatet + 20 %.

Vårt fokus på ökad produktivitet i produktions- och produktutvecklingsprocesserna har gett god effekt. Utöver arbete med effektiviseringsåtgärder har vi reducerat omkostnader i de flesta av våra organisa­tions­delar. Dels genom att reducera antalet chefsled och dels genom att minska vårt beroende av konsult­­tjänster. Vi ökar kostnader och investeringar inom produktutveckling som en följd av pågående utveck­lingsprojekt. Totalt i koncernen har vi ökat antalet säljresurser och därmed kostnaden för dessa.

Under kvartalet beslutades att starta ett försäljningskontor i Hongkong.

Klicka här för rapporten i sin helhet

Release
2013-11-07