Bokslutskommuniké januari - december 2013

2014-02-27

Bokslutskommuniké januari - december 2013

Fjärde kvartalet

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 181,9 Mkr (197,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 Mkr (-4,7).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 procent (-2,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 Mkr (5,9). 
 • Resultat per aktie var 0,19 kr (0,52).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 18,2 Mkr (26,4).

 

Helåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 823,7 Mkr (860,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 70,0 Mkr (38,3).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 procent (4,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (32,6). 
 • Resultat per aktie var 4,51 kr (2,85).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 53,7 Mkr (67,0).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3 (2,50) kr per aktie.
Nyckeltal          
           Kvartal 4          Helår
Mkr 2013 2012   2013 2012
Nettoomsättning 189,1 197,6   823,7 860,5
Rörelseresultat 3,7 -4,7   70,0 38,3
Rörelsemarginal (procent) 2,0 -2,4   8,5 4,5
Resultat efter finansiella poster 3,4 -4,9   67,5 34,7
Kassaflöde efter investeringar 18,4 26,4   53,7 67,0
Avkastning på eget kapital, procent       15,7 10,2

Definition av nyckeltal framgår i årsredovisningen för 2012 som finns tillgänglig på www.ostnor.se

Ostnors VD och Koncernchef, Claes Seldeby kommenterar:

Marknaden i de nordiska länderna var relativt stark under kvartalets inledning, men mattades av kraftigt underslutet av det 4:e kvartalet i samtliga länder och slutade negativt.

     Vår egen försäljningsutveckling i Sverige startade under årets inledning något svagare än 2012. Under årets gång har skillnaden mot 2012 minskat och vi slutade strax under -1 procent. Positiv försäljningsutveckling i Finland under hela 2013 och något svagare utveckling i Norge och Danmark. Totalt sett minskar nettoomsättningen med 4,3 procent under 2013 som en följd av lägre aktivitet inom både nybyggnation och ROT-sektor på våra huvudmarknader, detta påverkar produktkategorin sanitetsarmaturer negativt. Valutan påverkade omsättningen negativt med 5,2 Mkr.

     Under årets fjärde kvartal når vi en resultatförstärkning jämfört med föregående år med 8,4 Mkr. För helåret är rörelseresultatet hela 83 procent bättre än föregående år, och justerat för engångseffekter är resultatet förstärkt med 24 procent. Resultatet har kunnat förbättras genom ökad produktivitet i produktions- och produktutvecklingsprocesserna. Utöver arbete med effektiviseringsåtgärder har vi reducerat omkostnader i de flesta av våra organisationsdelar.

     Vi ökar samtidigt investeringarna inom produktutveckling samt investerar ytterligare i säljresurser i våra nordiska marknader. Under kommande år har vi ett stort antal nya produktlanseringar att presentera. Produkterna kommer att ligga i linje med vår strategi avseende hållbarhet, energieffektivisering samt teknik och design.

Under fjärde kvartalet har försäljningskontoret i Hongkong etablerats och bemannats.

Hela rapporten finns för nedladdning här

Kontakt för ytterligare information:

Claes Seldeby, VD
Telefon +46 (0)250-596405

Anna-Carin Bjelkeby, CFO
Telefon +46 (0)250-596225

2014-02-27