Kallelse till årsstämma 2014

2014-04-11

Aktieägarna i Ostnor AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2014 kl. 17.00 på Best Western Mora Hotell & Spa i Mora.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 maj 2014 och dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos bolaget, att: Carin Werkmästar, senast den 9 maj 2014 kl. 16.00, per telefon 0250-596407 eller per post till Ostnor AB (publ), Box 480, 792 27 MORA, alternativt mail carin.werkmastar@ostnor.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rösträtt vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 8 maj 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 23 april 2014 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ostnor.se samt på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Här kan du läsa hela kallelsen som pdf.

Hämta fullmakt som pdf-fil.

Hämta fullmakt som word-fil.

Valberedningens förslag till årsstämman 2014

Ersättningsutskottets förslag till årsstämman 2014

 

 

2014-04-10