Hållbarhet

FM Mattsson Mora Group verkar för ett ansvarsfullt företagande och har det uttalade målet att vara den leverantör inom branschen som uppfattas som ledande på miljö- och hälsosmarta lösningar. 

Detta mål genomsyrar hela verksamheten. Bolaget har en miljö policy och arbetar systematiskt och metodiskt med hållbarhetsfrågor, både vad gäller egen påverkan i verksamheten och genom att utveckla produkter och lösningar som bidrar till hållbarhet vid användning. En stabil och lönsam affär tillsammans med goda relationer med bolagets intressenter skapar förutsättningar för ett ansvarsfullt företagande både ur ett ekonomiskt, socialt ochmiljömässigt perspektiv.

FM Mattsson Mora Group är en av de större arbetsgivarna i Mora kommun och även en betydande arbetsgivare i Odense. Verksamheten påverkar i stor utsträckning närsamhället. Bolaget deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom dialog med kommuner och myndigheter samt nätverkande med andra verksamheter på orten. Ett exempel på samhällsengagemang är att Mora Armaturär vänföretag till biståndsorganisationen WaterAid FM MattssonMora Groups vision ingår att leverera rent vatten – en förutsättning för människors hälsa och försörjning och något som en stor del av världens befolkning lider brist av. Som Nordens ledande tillverkare av blandare är det naturligt för FM Mattsson Mora Group att bidra till att fler får tillgång till rent vatten.

FM Mattsson Mora Groups leverantörer kontrolleras och utvärderas kontinuerligt. Leverantörer av direkt material genomgår revisioner där framförallt kvalitet och teknisk förmåga granskas varvid hållbarhets-aspekter är en viktig del. Vid upphandlingar beaktas bland annat öppenhet, vilja till samverkan samt ambitioner på miljöområdet.

Miljöansvar

FM Mattsson Mora Groups miljöpåverkan uppkommer främstvid tillverkning, ytbehandling och transporter. Verksamheten ska bedrivas med så låg miljöpåverkan som möjligt. De områden som är högst prioriterade ur miljösynpunkt är resurshushållning och reducering av farliga ämnen.

Även användningen av slutprodukterna är ett mycket viktigt fokusområde där FM Mattsson Mora Group ska utveckla miljöeffektiva produkter. En tydlig trend i branschen är ökande efterfrågan på vatten- och energibesparande funktioner och miljövänliga material.Trenden drivs både av kundernas ökade medvetenhet och av nya regelverk inom EU. FM Mattsson Mora Groups ambition är att agera i framkant vad gäller teknikskiftet mot minskning och borttagning av de utfasningsämnen som finns i produkterna. Ett stort steg togs under 2014 i och med införandet av en ny blyfri mässing i produktionen i Mora. Miljöarbetet i FM Mattsson Mora Group är delegerat till varje produktionsenhet medan mål, inriktning och prioritering beslutas på koncernnivå. Bolaget har kommit förhållandevis långt när det gäller energibesparingar;exempelvis var anläggningen i Mora tidigt ute med att ta tillvara spillvärme. En energiutredning av anläggningen i Mora under 2014 visade på en potentiell energibesparing om 4,6 procent. Den översyn av tillverkning och montering som sker kontinuerligt syftar till att minimera slöseri som överproduktion, onödiga arbetsmoment, transporter och lager. Detta får effekt inte bara på produktkvalitet och lönsamhet utan även på miljö- och resursanvändning då omarbetning och kassation minskar. Transporter har identifierats som ett område där förbättringsåtgärder behövs.

EcoSafe

Konceptet EcoSafe, är centralt i marknadsföringen av produkternaoch bygger på miljömedvetenhet genom hela produktkedjan. Dethandlar om allt från att minska miljöbelastningen i fabrik, till smarta materialval och energismarta funktioner som sparar resurser vidanvändningen.

2018-03-02