Risker och osäkerhetsfaktorer

FM Mattsson Mora Group utsätts genom sin verksamhet för både operativa och strategiska risker samt finansiella risker. Som operativa och strategiska risker kan bland annat nämnas verksamhets- och ansvarsrisker och som finansiella risker kan nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. FM Mattsson Mora Group arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning.

En av de viktigaste verksamhetsriskerna som FM Mattsson Mora Group identifierat är riskexponering mot metallerna koppar och zink som är råvara för legeringen mässing. Av FM Mattsson Mora Groups totala kostnader för direkt material utgörs cirka en tredjedel av den mässingsmetall som ingår i egentillverkade och köpta komponenter.

Riskhantering avseende råvarupriser inriktas mot att undvika spekulationsrisker och skapa förutsägbarhet. För det egna behovet av mässing görs detta genom korta avtal och löpande finansiella säkringar. För köpta komponenter söks avtal som ger låg frekvens vad gäller prisuppdateringar.