Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i val- och arvodesfrågor med syfte att skapa bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

  • ordförande vid årsstämma;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
  • arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
  • val och arvodering av Bolagets revisor; och
  • principer för valberedningen.

Principer för valberedningen i sin helhet är bifogad i dokument till höger.