Våra fokusområden

FM Mattsson Mora Groups miljöpåverkan uppkommer främst vid tillverkning, ytbehandling och transporter. Verksamheten ska bedrivas med så låg miljöpåverkan som möjligt. Ansvaret innefattar både den egna påverkan i verksamheten och en positiv påverkan genom att utveckla produkter med energibesparande funktioner som bidrar till hållbarhet vid användning.

FM Mattsson Mora Group tillämpar en miljöpolicy och flertalet andra väl implementerade policyer för att systematiskt och metodiskt arbeta med hållbarhetsfrågor och ta ansvar för klimat och miljö, medarbetare och närsamhälle. Alla medarbetare är delaktiga i miljöarbetet medan mål och riktning beslutas på koncernnivå. En stabil och lönsam affär tillsammans med goda relationer med koncernens intressenter skapar förutsättningar för ett ansvarsfullt företagande både ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Med bakgrund i väsentlighets- och intressentanalys som gjorts under året samt koncernens miljöansvar och påverkan på omvärlden har följande tre fokusområden identifierats: