Hållbar leverantörskedja

En förutsättning för hållbarhetsarbetet är att det genomsyrar hela leverantörskedjan och att affärsetik tillämpas i alla led. Här har koncernen ett ansvar att påverka sina leverantörer genom en implementerad uppförandekod samt att uppmuntra dem att tillämpa samma miljöpolicy som används för verksamheten. FM Mattsson Mora Group kan även påverka genom att välja transporter med minimerad miljöpåverkan och låga utsläpp.

FM Mattsson Mora Groups leverantörer kontrolleras och utvärderas kontinuerligt. Leverantörer av direkt material genomgår revisioner där framförallt kvalitet och teknisk förmåga granskas varvid hållbarhetsaspekter är en viktig del. Vid upphandlingar beaktas bland annat öppenhet, vilja till samverkan samt ambitioner på miljöområdet.