Mot 2030

Hållbarhet är att tänka långsiktigt. Därför har vi tydligt uppställda mål mot vilka vi jobbar kontinuerligt. 2030 ska till exempel hela vår verksamhet vara klimatneutral.

Våra hållbarhetsmål fram till 2020

Vi ska nå:

  • >5 strategiska partnerskap/samarbeten etablerade i produktutveckling
  • 20% ökning av omsättningen från hållbart sortiment*
  • 10 % ökning av andelen återvunnet och förnyelsebart material i produkterna
  • 100 % av (högrisk)leverantörer reviderade gentemot uppförandekod för leverantörer
  • Uppfattas av intressenterna som ledande på miljö- och hälsosmarta lösningar

*) Energi klassat min B och miljöbedömt min accepteras

Våra hållbarhetsmål fram till 2030

Hållbarhetsarbete är långsiktigt, det ligger i sakens natur, de stora utmaningar vi står inför kräver stora förändringar som tar lång tid att genomföra, för att få en inriktning att gå emot har vi valt att sätta några mer långsiktiga visionära mål.

Vi ska nå:

  • En klimatneutral verksamhet
  • Endast slutna cirkulära system i produktionen
  • 100 % Grönt sortiment helt fritt från utfasnings eller andra skadliga ämnen
  • 100 % av våra leverantörer har samma nivå som oss själva på sitt hållbarhetsarbete