Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 17.30 i bolagets lokaler, Mora Armaturs gamla fabrikslokal, Östnorsvägen 100 i Mora. Registrering i aktiebok samt anmälanAktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FM MATTSSON MORA GROUP AB DEN 12 MAJ 2016

Årsstämman i FM Mattsson Mora Group AB (”Bolaget” eller ”FM Mattsson Mora”) ägde rum den 12 maj 2016 i Mora. I samtliga föreslagna ärenden beslutade aktieägarna i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de fattade besluten. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställde balans- och resultaträkningarna för Bolaget […]

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr. 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl. 17.30 på Mora Parken i Mora. Registrering i aktiebok samt anmälanAktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2016 dels […]

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSTNOR AB U.N.Ä.T. FM MATTSSON MORA GROUP AB

Ostnor AB (publ) höll en extra bolagsstämma måndagen den 10 augusti 2015 i Mora. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om byte av bolagets firma och ändring av § 1 i bolagsordningen enligt följande: ”Bolagets firma är FM Mattsson Mora Group AB (publ).”     För ytterligare information kontakta: Johnny Alvarsson, styrelseordförande, telefon +46 (0) […]

Extra bolagstämma 10 augusti 2015

Aktieägarna i Ostnor AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 augusti 2015 kl 15.00 i bolagets lokaler på Östnorsvägen 102 (Vita Villan) i Mora.

BESLUT FATTADE VID ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2015

Ostnors årsstämma ägde rum tisdagen den 12 maj 2015 i Mora. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014 och beslutade om en utdelning på 3 kronor per […]

Beslut fattade vid Ostnors ABS Årsstämma den 14 maj 2014

Ostnors årsstämma ägde rum onsdagen den 14 maj 2014 i Mora. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013 och beslutade om en utdelning på 3 kronor per […]