Videokonferens i samband med FM Mattsson Mora Groups delårsrapport juli-september 2021

FM Mattsson Mora Group håller en videokonferens för investerare, analytiker och media den 28 oktober kl. 11:00 med anledning av publiceringen av delårsrapporten för perioden juli-september 2021. CEO Fredrik Skarp och CFO Martin Gallacher presenterar resultatet och svarar på frågor. Videokonferensen hålls på svenska. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://financialhearings.com/event/41643. […]

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i FM Mattsson Mora Group AB (publ)

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som ska anses vara de största aktieägarna i bolaget ska vid beräkningen av ägarandel hänsyn tas till ägande utifrån grupper av aktieägare som samverkar. […]

FM Mattsson Mora Group AB föreslår vinstutdelning

Mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19 återkallade styrelsen förslaget om utdelning i maj 2020 med avsikt att utvärdera situationen senare under året. Styrelsen har nu bedömt att, tack vare koncernens starka prestation och likviditet, förutsättningar föreligger för att betala en utdelning enligt det ursprungliga förslaget. Styrelsen har därför beslutat kalla till […]

FM Mattsson Mora Group återkallar förslag om utdelning

Mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av spridningen av coronaviruset har styrelsen för FM Mattsson Mora Group AB (publ) beslutat att återkalla det tidigare offentliggjorda förslaget om utdelning inför årsstämman 2020. Styrelsen har ambitionen att senare i år utvärdera situationen och, om förutsättningar föreligger, kalla till extra bolagsstämma för beslut om utdelning. För ytterligare […]

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS flyttar till nya lokaler

Huvudkontoret för FM Mattsson Mora Group Danmark kommer att flytta till nya lokaler i sydvästra Odense i slutet av 2020. De nya lokalerna kommer att vara basen för lager och logistik, produktutveckling, försäljning och administration. I och med flytten kommer monteringsverksamheten att upphöra och i framtiden kommer färdigmonterade produkter att köpas in antingen direkt från […]

Fullgörande av förvärvet av Hot Bath B.V.

I linje med pressmeddelandet den 13 maj 2019 har bolaget denna dag fullgjort förvärvet av Hot Bath B.V. Det som kvarstår är för säljarna att teckna aktier av serie B i bolaget motsvarande 3,5 miljoner euro att betalas genom kvittning. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405. Martin Gallacher, ekonomi- […]

Kvittningsemission för förvärvet av Hot Bath B.V.

Som ett led i förvärvet av Hot Bath B.V. har styrelsen idag, enligt bemyndigande, beslutat om nyemission av aktier av serie B på motsvarande 3,5 miljoner euro till säljarna. Teckningskursen motsvarar ett volymvägt medelvärde av börskursen på bolagets aktie under perioden 26 april – 27 maj 2019 (exklusive utdelning för 2018) omvandlad till euro enligt […]

Effektiviseringsprogram av organisationen inledd

FM Mattsson Mora Group ökar nu takten ytterligare i arbetet för att förbättra bolagets effektivitet till följd av fortsatta externa och interna faktorer som belastar koncernens resultat. Idag presenteras ett program som syftar till att effektivisera organisationen genom att dra ner på antalet tjänster med cirka 35 personer. Bolaget hade 2017 cirka 530 anställda. Bolaget […]

Svag start på året ger lägre resultat i första kvartalet 2018

FM Mattsson Mora Groups nettoomsättning under det första kvartalet 2018 minskade med cirka 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år och rörelseresultat väntas uppgå till cirka 16,5 Mkr jämfört med ett rörelseresultat på 32,0 Mkr motsvarande period 2017. Det beror huvudsakligen på lägre försäljningsvolymer och lägre produktionseffektivitet. Även negativa valutakursdifferenser samt högre försäljningskostnader till […]

Handeln i FM Mattsson Mora Groups B-aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

FM Mattsson Mora Group AB (publ) (”FM Mattsson Mora Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att teckna B-aktier i Bolaget, genom en nyemission, i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare och allmänheten i Sverige och Erbjudandet blev kraftigt […]