Valberedning inför FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2020

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som ska anses vara de största aktieägarna i bolaget ska vid beräkningen av ägarandel hänsyn tas till ägande utifrån grupper av aktieägare som samverkar. […]

Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 16 maj 2019

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 16 maj 2019 i Mora varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om oförändrat 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 20 maj […]

Fullgörande av förvärvet av Hot Bath B.V.

I linje med pressmeddelandet den 13 maj 2019 har bolaget denna dag fullgjort förvärvet av Hot Bath B.V. Det som kvarstår är för säljarna att teckna aktier av serie B i bolaget motsvarande 3,5 miljoner euro att betalas genom kvittning. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405. Martin Gallacher, ekonomi- […]

Kvittningsemission för förvärvet av Hot Bath B.V.

Som ett led i förvärvet av Hot Bath B.V. har styrelsen idag, enligt bemyndigande, beslutat om nyemission av aktier av serie B på motsvarande 3,5 miljoner euro till säljarna. Teckningskursen motsvarar ett volymvägt medelvärde av börskursen på bolagets aktie under perioden 26 april – 27 maj 2019 (exklusive utdelning för 2018) omvandlad till euro enligt […]

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 17.30 i bolagets lokaler, Mora Armaturs gamla fabrikslokal, Östnorsvägen 100 i Mora. Registrering i aktiebok samt anmälanAktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]

Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group

Ole Sander, International Sales and Marketing Director samt Vd för FM Mattsson Mora Group Danmark har idag meddelat att han har för avsikt att lämna sin tjänst efter sex år i bolaget. Ole Sander har ingått i FM Mattsson Mora Groups koncernledning sedan 2013 och han lämnar sin tjänst 30 april 2019. ”Det har varit […]

Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group

Mikael Östbring, Nordic sales and marketing director i FM Mattsson Mora Group, har idag meddelat att han har för avsikt att lämna sin tjänst omedelbart. En rekryteringsprocess inleds för att så snart som möjligt utse hans efterträdare. Mikael Östbring har ingått i FM Mattsson Mora Groups koncernledning sedan 2017. Fredrik Skarp övertar rollen Nordic sales […]

Valberedning inför FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2019

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som ska anses vara de största aktieägarna i bolaget ska vid beräkningen av ägarandel hänsyn tas till ägande utifrån grupper av aktieägare som samverkar. […]

Effektiviseringsprogram av organisationen inledd

FM Mattsson Mora Group ökar nu takten ytterligare i arbetet för att förbättra bolagets effektivitet till följd av fortsatta externa och interna faktorer som belastar koncernens resultat. Idag presenteras ett program som syftar till att effektivisera organisationen genom att dra ner på antalet tjänster med cirka 35 personer. Bolaget hade 2017 cirka 530 anställda. Bolaget […]

Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 15 maj 2018

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 15 maj 2018 i Mora varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017. Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om oförändrat 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 17 maj […]