Bokslutskommuniké januari-december 2020

Fjärde kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 396,6 Mkr (344,1), en ökning med 15,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 17,5 procent för perioden. Rörelseresultatet uppgick till 60,5 Mkr (14,1) motsvarande en rörelsemarginal om 15,3 procent (4,1). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,3 Mkr (8,2) avseende flytten till nya […]

Bokslutskommuniké januari-december 2019

Fjärde kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 344,1 Mkr (279,1), en ökning med 23,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018.  Rörelseresultatet uppgick till 14,1 Mkr (15,8) motsvarande en rörelsemarginal om 4,1 procent (5,7). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 8,2 Mkr (0,0) avseende i huvudsak nedläggning av monteringsverksamheten i Danmark.  Den förvärvade verksamheten Hotbath bidrog […]

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Fjärde kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 279,1 Mkr (274,8), en ökning med 1,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017. Rörelseresultatet ökade till 15,8 Mkr (13,1), motsvarande en rörelsemarginal om 5,7 procent (4,8). Resultat per aktie var 0,89 kr (0,71). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 42,9 Mkr (35,4). Januari-december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 1 138,1 Mkr (1 125,9) […]

Bokslutskommuniké oktober – december 2017

FJÄRDE KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 274,8 Mkr (261,7), en ökning med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016. Rörelseresultatet ökade till 13,1 Mkr (4,0), vilket var en resultatförbättring om 228 procent. Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 4,8 procent (1,5). Kvartalet belastades inte med några kostnader av engångskaraktär (1,0 Mkr föregående år). Resultat per aktie […]

Bokslutskommuniké januari – december 2016

FJÄRDE KVARTALET 2016 Nettoomsättningen uppgick till 261,7 Mkr (269,7), en minskning med 3,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 Mkr (7,8), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 1,5 procent (2,9). Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om 1,0 Mkr (1,8). Resultat per aktie var 0,29 kr (0,46). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 4,2 […]

FM Mattsson Mora Groups bokslutskommuniké januari – december 2015

FJÄRDE KVARTALET 2015 Nettoomsättningen uppgick till 269,7 Mkr (243,0), en ökning med 11 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014 vilket i sin helhet skett genom organisk tillväxt.   Rörelseresultatet uppgick till 7,8 Mkr jämfört med 0,6 Mkr föregående år. Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 1,8 Mkr. Resultat per aktie var 0,46 kr (-0,17). Kassaflödet […]

Ostnors bokslutskommuniké januari – december 2014

JANUARI-DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 969 Mkr, en ökning med 17,6 procent jämfört med 2013. Ökningen förklaras främst av förvärvet av Damixa. Rörelseresultatet uppgick till 48,3 Mkr. Det är 21,8 Mkr lägre än föregående år vilket förklaras av engångskostnader i samband med förvärv, högre produktionskostnader i samband med omställning till blyfri produktion samt negativa valutaeffekter. Ett […]

Bokslutskommuniké januari–december 2012

Fjärde kvartalet •    Nettoomsättningen uppgick till 197,6 MSEK (209,2) •    Rörelseresultatet uppgick till -4,7 MSEK (12,4). Rörelseresultat före engångsposter uppgick till 1,0 MSEK (14,0) •    Rörelsemarginalen uppgick till -2,4 procent (5,9) •    Resultat efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (7,7). Resultat per aktie var 0,52 SEK (0,67) •    Kassaflödet efter investeringar uppgick till 26,4 MSEK […]