Förändring eget kapital – Helår

MSEK 2020 2019 2018 2017 2016
           
Ingående balans 1 januari 563,1 504,9 483,2 324,5 348,4
Kvittningsemission 39,0
Nyemission 136,0
Emissionsutgifter, netto -4,4
Utdelning -48,6 -40,3 -40,3 -40,3 -91,6
Totalresultat 67,4 59,6 62,0 67,4 67,7
Utgående balans 581,9 563,1 504,9 483,2 324,5