Resultaträkning – Delår

MSEK 2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Jan-Dec
2017
Jan-Sep
2017
Jan-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Jan-Dec
2016
Jan-Sep
2016
Jan-Jun
2016
Jan-Mar
Nettoomsättning 1 536,8 1 140,2 784,8 419,9 1 313,5 969,4 647,5 299,3 1 138,1 859,0 593,6 280,1 1 125,9 851,0 594,2 291,5 1 109,2 847,4 602,0 298,6
Kostnad för sålda varor -984,1 -735,5 -506,4 -263,7 -865,6 -623,6 -408,3 -183,2 -759,8 -573,9 -395,9 -185,7 -738,2 -553,5 -382,8 -183,2 -736,1 -552,9 -391,2 -187,3
Bruttoresultat 552,7 404,7 278,4 156,2 447,9 345,8 239,2 116,0 378,3 285,1 197,7 94,4 387,6 297,5 211,4 108,4 373,0 294,5 210,8 111,3
                                         
Rörelsekostnader -359,2 -269,7 -186,7 -97,9 -336,3 -245,3 -169,5 -77,2 -307,7 -227,5 -163,1 -79,0 -298,8 -220,2 -154,5 -76,2 -289,8 -217,0 -151,1 -74,6
Övriga rörelseintäkter och kostnader 4,0 1,9 -0,4 -2,1 5,7 2,6 1,9 0,7 10,7 7,9 4,2 1,4 4,3 2,7 1,3 -0,2 1,3 3,1 2,1 1,4
Andra vinster/förluster – netto                                        
                                         
Rörelseresultat 197,5 137,0 91,3 56,3 117,2 103,1 71,6 39,5 81,3 65,5 38,8 16,8 93,2 80,0 58,2 32,0 84,6 80,6 61,7 38,1
Finansiella poster – netto -65,4 -29,9 -28,1 -2,8 -2,7 -1,8 -1,4 -0,4 -2,5 -1,3 0,3 0,4 -4,0 -3,8 -2,3 -1,3 -2,5 -1,7 -2,0 -1,4
Resultat före skatt 132,2 107,1 63,1 53,5 114,5 101,2 70,2 39,1 78,8 64,2 39,0 17,2 89,1 76,3 55,9 30,7 82,1 78,9 59,7 36,6
                                         
Inkomstskatt -45,6 -30,1 -20,1 -11,9 -27,4 -23,6 -17,2 -8,4 -16,6 -14,0 -8,9 -4,0 -17,8 -14,5 -12,1 -6,5 -17,4 -17,5 -13,1 -8,5
Periodens resultat 86,6 77,0 43,0 41,6 87,0 77,6 53,1 30,7 62,2 50,2 30,2 13,2 71,3 61,8 43,8 24,2 64,7 61,4 46,6 28,2
                                         
Övrigt totalresultat                                        
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                        
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -2,9 0,7 0,1 -27,2 -28,9 -13,9 -0,4 -3,1 -2,7 -4,6 -0,1 -8,0 -3,8 -11,8 -12,6 -7,6
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,6 -0.1 5,4 6,4 3,0 0,1 0,5 1,0 1,8 0,8 2,6 2,8 1,7
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                        
Omräkningsdifferenser -18,7 2,9 0,2 23,8 -6,7 4,0 -2,0 1,6 5,4 6,0 8,0 6,0 3,4 -0,2 1,1 -0,3 8,7 9,0 4,4 3,1
Säkring av mässing 2,3 1,6 0,4 -1,9 1,3 1,5 1,4 3,4 -3,8 -3,3 -1,9 -1,2 -1,4 -2,5 -3,2 -0,7 4,4 2,2 1,6 0,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,5 -0,3 -0,1 0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,7 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 0,2 -1,0 -0,5 -0,3
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 67,4 81,7 43,6 64,0 59,6 60,3 41,3 34,6 62,0 50,9 33,0 18,2 67,4 56,7 42,4 23,3 67,7 62,3 46,4 31,5
                                         
Resultat per aktie                                        
Före och efter utspädning (kronor) 6,24 5,54 3,10 3,00 6,33 5,67 3,90 2,28 4,62 3,74 2,24 0,98 5,53 4,86 3,55 2,11 5,66 5,36 4,07 2,46
Genomsnittligt antal aktier, m 13,9 13,9 13,9 13,9 13,7 13,7 13,6 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 12,9 12,7 12,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4