Resultaträkning – Delår

MSEK 2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Jan-Dec
2017
Jan-Sep
2017
Jan-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Jan-Dec
2016
Jan-Sep
2016
Jan-Jun
2016
Jan-Mar
   
Nettoomsättning 428,1 1 536,8 1 140,2 784,8 419,9 1 313,5 969,4 647,5 299,3 1 138,1 859,0 593,6 280,1 1 125,9 851,0 594,2 291,5 1 109,2 847,4 602,0 298,6    
Kostnad för sålda varor -255,8 -984,1 -735,5 -506,4 -263,7 -865,6 -623,6 -408,3 -183,2 -759,8 -573,9 -395,9 -185,7 -738,2 -553,5 -382,8 -183,2 -736,1 -552,9 -391,2 -187,3    
Bruttoresultat 172,3 552,7 404,7 278,4 156,2 447,9 345,8 239,2 116,0 378,3 285,1 197,7 94,4 387,6 297,5 211,4 108,4 373,0 294,5 210,8 111,3    
                                               
Rörelsekostnader -93,7 -348,2 -261,4 -181,2 -95,1 -329,0 -240,8 -167,7 -77,2 -307,7 -227,5 -163,1 -79,0 -298,8 -220,2 -154,5 -76,2 -289,8 -217,0 -151,1 -74,6    
Övriga rörelseintäkter och kostnader 2,2 4,0 1,9 -0,4 -2,1 5,7 2,6 1,9 0,7 10,7 7,9 4,2 1,4 4,3 2,7 1,3 -0,2 1,3 3,1 2,1 1,4    
EBITA 80,8 208,5 145,2 96,8 59,0 124,6 107,7 73,4 39,5 81,3 65,5 38,8 16,8 93,2 80,0 58,2 32,0 84,6 80,6 61,7 38,1    
                                               
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -3,7 -11,0 -8,3 -5,5 -2,8 -7,4 -4,6 -1,8                              
Rörelseresultat 77,1 197,5 137,0 91,3 56,3 117,2 103,1 71,6 39,5 81,3 65,5 38,8 16,8 93,2 80,0 58,2 32,0 84,6 80,6 61,7 38,1    
Finansiella poster – netto -4,7 -65,4 -29,9 -28,1 -2,8 -2,7 -1,8 -1,4 -0,4 -2,5 -1,3 0,3 0,4 -4,0 -3,8 -2,3 -1,3 -2,5 -1,7 -2,0 -1,4    
Resultat före skatt 72,5 132,2 107,1 63,1 53,5 114,5 101,2 70,2 39,1 78,8 64,2 39,0 17,2 89,1 76,3 55,9 30,7 82,1 78,9 59,7 36,6    
                                               
Inkomstskatt -17,0 -45,6 -30,1 -20,1 -11,9 -27,4 -23,6 -17,2 -8,4 -16,6 -14,0 -8,9 -4,0 -17,8 -14,5 -12,1 -6,5 -17,4 -17,5 -13,1 -8,5    
Periodens resultat 55,5 86,6 77,0 43,0 41,6 87,0 77,6 53,1 30,7 62,2 50,2 30,2 13,2 71,3 61,8 43,8 24,2 64,7 61,4 46,6 28,2    
                                               
Övrigt totalresultat                                              
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                              
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner 0,1 -2,9 0,7 0,1 -27,2 -28,9 -13,9 -0,4 -3,1 -2,7 -4,6 -0,1 -8,0 -3,8 -11,8 -12,6 -7,6    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,0 0,6 -0.1 5,4 6,4 3,0 0,1 0,5 1,0 1,8 0,8 2,6 2,8 1,7    
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                              
Omräkningsdifferenser 13,7 -18,7 2,9 0,2 23,8 -6,7 4,0 -2,0 1,6 5,4 6,0 8,0 6,0 3,4 -0,2 1,1 -0,3 8,7 9,0 4,4 3,1    
Säkring av mässing 2,3 2,3 1,6 0,4 -1,9 1,3 1,5 1,4 3,4 -3,8 -3,3 -1,9 -1,2 -1,4 -2,5 -3,2 -0,7 4,4 2,2 1,6 0,2    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,5 -0,5 -0,3 -0,1 0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,7 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 0,2 -1,0 -0,5 -0,3    
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 71,1 67,4 81,7 43,6 64,0 59,6 60,3 41,3 34,6 62,0 50,9 33,0 18,2 67,4 56,7 42,4 23,3 67,7 62,3 46,4 31,5    
                                               
Resultat per aktie                                              
Före och efter utspädning (kronor) 3,98 6,24 5,54 3,10 3,00 6,33 5,67 3,90 2,28 4,62 3,74 2,24 0,98 5,53 4,86 3,55 2,11 5,66 5,36 4,07 2,46    
Genomsnittligt antal aktier, m 14,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,7 13,7 13,6 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 12,9 12,7 12,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4